WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«на Симбирскую каеедру Преоевященномъ Гурш, его п р и б ь т е и слово, сказанное имъ въ Симбирекомъ каеедральномъ еобор^ 16 мая 1904 года. Н а чувашскомъ языкгь. Кал аарЪль уйхе^ е ^ирксене пхса ...»

Кратю я ев'Ьд’ т я о вновь наз^ ченном ъ

Ь

на Симбирскую каеедру Преоевященномъ

Гурш, его п р и б ь т е и слово, сказанное имъ

въ Симбирекомъ каеедральномъ еобор^ 16

мая 1904 года .

Н а чувашскомъ языкгь .

Кал аарЪль уйхе^ е ^ирксене пхса тара­

кан Свят-Ьйшш Синод: 'Цмпрти A pxiep eae Н икандра Вильнава куарас, Самарти A pxiepefie Г ургйе ун вырнне ^м пре куарас тесе Патш ана

хут ырса пан. Патша вара апрЬлн 23 куннт}©

ав хут ине „вл пултр“ тесе ал пусн .

Иирён н A pxiep ea Гур1й вл Х усан хули ынни, священник ывл; монаха крит^ен вл Сергш Б уртасовскш йагл пулн, хал вл 5 8 улта. Вл Х усанти Духовный Академ1ара вренн; авнта вренн 'ухнех 1871 улта вл монаха кн. 1872 улта на монах священник феромонах) тун. А кадем)ара вл аван вёренсе тухн. В рен се ту х са нах 1 8 7 2 улта 16 йонре на Сибирти Иркутск йатл хулари Духовный Семинар1яра врентекен туса йан. 1877 улта ав хуларах Духовный училищере пулх (смотритель) тун. 1879 улта на асл iepoMOHaxa (Архимандрита) кртн. 1880 улта Иркутск таврашн^и трл хал хсен е суйа тнрен т}ан тне к^ртме тршакансен (мисщя) л

- 2 — сул х тун; унтан вара Сибиртех Б л агове­ щенск йатл хулари Духовный Семинар1яра пулх туса хун. 1 8 8 5 улта 11 майра С в я т ей т ш Синод суйлан трх, Патша хушн. трх Гурш Архи­ мандрита Сибирте Камчатка Арх1ерей туса хун .

1892 улта на вара Самара куарн .

ГГирн A pxiepefi Гурш Сибирте вумай пурнса, унта суйа тнпе пурнакан трл хал хсен е пайтах курн; ав Х ристос тнне плмен трл хал хсен е 1н тн е кртесш ён нумай асапланн, всене мнле майпа Тур йенне аврассине лайх вренсе итн, авнпа вара на кайран Самара куарн. Самар губернин^е те вырссее^ен пуее тата тёрл халхсем нумай: ^вашсем, иресем (мордвасем), мкшсем, тутарсем, арсем (вотяксем) пур, авн пек трл халхсем унта пур 102,761 т)ун, тне кменнисем 1 8,7 1 7 здн; тне кмен т)вашсем 4,6 7 2 -дун, вотяксем 3 4 8 тдун. Магомет тнпе пурнакансем 8,8 4 1 туун .

Самар губернин^е 12 ул пурнса Гурш Епископ ав хал хсен е нумайшне Х ристос тнне кртсе, цн Турра пёлекен тун, пурин^ен ытла вл унта двашсене пит нумай врентсе ус ктаргн. В сен е лаййх нлантарса врентес тесе вл свящ енниксене, д1аконсене, псаломщиксене, учительсене 'двашсененех вреннисене кртн, 'ваш йалн^е т а р р к пур, унта хал пур р те те священник 'дваш. Унта вл тщркре кёлсене йалан ^вашла тума хуш н, школасен-де ^н тн ин-ен, Турин^ен |й ваш ла кнекесемпе -вашла вренттернё. н р р к с е м тусан вл пур р е те хй кайса освящ ат тун;

'дваш йалне пырсан тщркре вуласса та, йурласса та 'вашла вулама, йурлама хуш н, свящ енниксен е те 'звашла кл-тума, т&вашла врентме хушн, ^йвашла вулама, йурлама плмесен йуратман .

Тата вл 'вашла кнексем аптарма пит трш н, авниа вл свящ ениксене вырсла кнекесене ^вашла куарса ырма хуш н, хй патне дне

т)не илсе, кам мн ырассине хй ех ктарта ктарта пан. апла вл тршнипе унта аслрах святойсен пурн ин^ен ырн, ^вашла кнекесем пайтах кларн .

Самар 'вашсем хал нт, лкхин^ен ш ухш ласан, йлтах улш вса кайн. Гурш A pxiepefi пыри^ден всем унта ^иркве те пит сахал рен, атщсене те врентме паман, пур рте те т$к тув. Гурш Епископ цвашла кл-тума хуш сан вара ^иркве те хйсем ех пыра пулан; хал н т унта пур те рркве ре, хш хш рте р р к в е ш найми халх nbipaf, пурне те т)йвашла йурлама врентсе птерн, хш -хш 'ирксен^е клре пур те йурлаеа тра. Пыскрах йалсен-ge нур рте те школасем тутарн, хш рте арын-а^асем, хш рте хр-ат;асем врене. Й алсене реме тухсан, вл пур школасене те хй кре кре пхса гухн, а'дасене йалан 'вашла вулаггарса, йурлаттарса пхн, всен^ен 'йвашла клсем ыйтн .

Хйсемш н тршнине кура ^вашсем те пит йуратн на, вл п ы р ассадем п ек савнса ат}и-пт}и аш ш не ктн пек ктсе тн. Гурш A pxiepefie Самартан куара тенине илтсен, 'двашсем птмпе хуйха кн. Самар губерниями 'вашсвященниксем _ — кала: хйсен йуратв A pxiepeBe Самартан кумалла тенине илтсее, 'вашсем a-ga аек уласа макра пулар, те. Самар ^ в атсем вл тув ырлха мрте те манас ук, а-дисен а^исем те асйн на, мншн тесен вл вилм тттмн^ен ^н утта кларса хварн всене .

Кунти 'двашсем те авн пек ApxiepeB килнш н Турра нит тав-тумалла: ^мпр губернинge те 'двашсем uyp р те те 'дв тне хы тах тытса. трайма-ха: Магомет тн майне кайнисем те нумай, тне кмевнисем те пайтах, тне книсем 'дн тн е каллах прахнисем те пур, тне крсе ^иркве рекенсем те та врттн, та к р етех суйа тнл ынсем пек пурна: т^ксем тва, йума р е... Гурш Еаископ пирв патмрта та ^ваш сеее йуратмалла пултр. на еумайт^ен леме Тур сывлх патр .

Майн 15 кунён^е Гурш ApxiepeB ^м пре килсе итре; вл ирхине 10 сех етр е пароходпа кил^.

Вл килн р е, хи р тухса илме, Атл хррине пристань ине темн ^ухл халх тухса т^:

Г убернатор, унн помощник (В ице-Г убернатор), хула нулх (Городской Голова), ытти пур аол начальниксем те, хулари аслрах священниксем т е, пур те тухр. П ароход иге пуласанах, хулари птм г §ирксен,де 'дан апа пулар. Пароход инден тухсан ах. вл пурне те пиллер те, унтан трех собора кайр. Соборта хулари пур свящ енниксем те вл пырасса ризасем тхн са ктсе т-; ^ирк туллийех халх пухнн-^. Вл пырса к рсевех, вара кске молебен клли тур. Молебен птсен A p xiерей халха пиллерё те, уетан хй уртне кайр. В л1 пыи ре унта малтан пур асл начальниксем те, пур священниксем те пырса ктсе тд, вл итсен вара на кр-тварпа хир тухса ил^ .

Тепр кунне 16 майра Троица кун Соборта тщ малтан литурпя клли тур. Собор дирквин вл кун престол праник. Вл кл-тунине илтме ав кун Собора халх пит нумай п ухнн-д.

К л пётсен кайран, вл халха апла врентсе калар:

Канлх пултр сире! (lo a n. 2 0, 2 1 ) .

Ей манн Тур йа-пе йуратн тванмсем!

Хали-эден ееир курман-илтмен ын мар еп .

1 895 улта, ак Тур сы хласа тракан хулара А рxiepefi Варсонофш вилсен, еп на кл-туса пытарма килтм; унн ыр йад мр аснмалла пултр: вл мана нуиай ырлх тур, амрк ^ух в ренме, ын ине кме пулшр, вл манн,дн йуратн аттем-д. авна пытарма килсен. есир мана ун хын^ен акнта A pxiepefie хварма пит мтленсеттр. Еп сире ун дух: диркёвп асл пулхсем хуш сан, манн кунта кума кмлм пур, тесеттм. А ндах Тур есир мтленнине ун дух итермерб, хал, пр тхр ула йахн иртсен, тие итердё. Х ал те еп сирн кмла ваймалла пулайпин-д! В хт пур йапалана та улшнтарат, ынна та пёр сн-спатран андах мар, хш дух -дун тлш нден, кмл тлш ёнден те улш нтара!: тен есир те, еп те ак тхр ул хуш шинде пайгах улшнтмр пул. апах та, т ванмсем, еп лк те, хал те сирн пата, ман алла Т ур пан птм ^мпр х а л х патне, йуратул кмлпакилтм, арх1ерейсен, священниксен П улх Асл Арх1ерей Х ри стос врентсе х у ш с а х варн пек, пурсра та сире канлх сунатп: ак Турй уртне канлх пултр, ак хулана канлх пултр, манн н халхмн пур хулисене те, пур йалсене те канлх пултр, аш ш -ам ш сене, а'ди-пй'дисене те канлх пултр; Х ристос тнпе тракаесене те, вл тн е крейменнисене те канлах пултр. Ку таврара -дн тне крей менеисем те сахал мар .

ак 'диркре манн 'ди малтанах, престол п раник кун, пит асл праник кун кл-тумалла nyjgд. Пайан, Х ри стос хал х Святой Сывлш апостолсем ине анниее, апостолсем урл птм тн дери ненекеесем ине аннине асйнса праник т ват. П айанхи кун Х ри стос хал х Тур тивлетне илсе н ел е, вл тивлете хал тр с нен ек ен сем таинствосем трх иле; таинствосен'де илекен Святой Сывлш тивле'дё пире тасатат, врен тет, Тур умён'де трре клараФ. Епир Тур а'дисем, тне кн 'дух Турран -уралн (Ioae. 1, 13), тн е крсен епир Тура йеврл пулн, авнпа пире пурнасса та Тур йеврл, Тур хуш н пек иурнас пула1. ынна Тур 'ди малтан пултарн т,ухеех ыгти 'дунл йапаласем пек пултармав, Х й йеврл туса ырлатн, аввпа та пирн кирек хан та, пур р е те 'дуна, ш ухш а тасатма трш ас пулаФ; ан'дах апла пурнма ты тнсан, ура йарса пусмассерен, епир ы лха крсе пслни 'gapaf. Тур етем е ы лхср пултарн, ан'дах е м пуреа киле ылха крсе пслн. ылха кёресси пирн йепле нуланса, тан пуланса кайеине есир хвр та плетр. ыннн пр пелн ш ухш на ыр тума р р м а мар,— трех на усал, ылхл йеннелле туртат; ун и н р н Тур ы рлхпе пит хватлланн ынсем те пур те кала, Павел апостол та х й не ылх аптратни и н р н калат (Рим. 7, 1 8 — 24). Кирек йепле пулсан та, пирн ы лха птерме тршмалла, на хи р тмалла, птм вйпа трш са уитан тармалла, а н р х хамр вй ине кна шанмалла мар, Святой Сывлш х в а р пулшнипе тргамалла: Святой Сывлш а н 'р х ылха етерм е пултарат .

Етем ку-тдухнехи пек пслса итни, ахр, нихан та пулман пул: харпр хй п у р н н р те, емйере те, халх х у ш ш и н р т е — пурнпа савнакаини ук, пур те пурн пслнине курса тра, пур те пурна хурла; авнпа пур ын та ткелеиекеп, иленекен, хуйхракае пулса кайн, пёр май иленсе ренипе р р л е к е н пулса кайн, авн пирки ынсем хушгаии-де, х а лхсем х у ш ш и н р темн ^ухл инкек, усал тухса тра4, вара ынеен пр-прин х у ш ш и н р канлх та птет. П урна мпле майпа трлетес-ш и, тесе трл май ш ухш ласа пха, а н р х вимн туса та майа крейме. Нумай ш ухш ла, пр кирл йапала и н р н а н р х темншн шухш лама, вёсен пуне вл темншн килсе кмест; вл йапала— птм усала кларса тракан— ылх. ылха п терме трш сан, т н р р е пур усаллх та хй ех п т-ц. К у-^ухвехи халх темв трл ылха крсе пурна!1 Т е^ ер е ылх вулаввравпа ынсем Тур умв^е йалавах ы лха кв, хш ijyxве тев ха^хив-ев те ытла ылха кв пул, за ­ вах та лкхи ывсем ылх тусав, кёвв, Тур умв^е хйсем айпливе, таса маррине плсе, св е­ се тв, хй сен усаллхве лайха хуракав ыв пулман; вулеав та, ^в Турра вевм ев суйа т в л хал хсев хушпшн^е ав'дах вулв.. К у-^ ухве в т ывсем хйсем ылха квиве авав йапала^ вырвве хурса, вл т ёнщ е вй-хващ ёсем пе, пулаКол. 2, В) те; ылх тувиве, вл усал йавала мар, увсрв ыв вурваймаст, вурне те тума fiypaf, т е. Ку 'ухве хш хш вревв, с л тийекев ы всемех, трл йавала инцев шухш ла шухшла усал тувиве, ылха квиве тр ех авав йавала вырвве хур а, апла пурвсав ывсем кайрав кайран пит сла тухса каймалла, те. авв пек. вурйвра вара ^вах та Тур див^ев те, тёв ’ еве Тур тытса тви ивцев те, д ыв Турра п хвса трасси ив^ев те ш ухш ласси ук. авла Турра хи р пырса, ывсем птмпех аптраса итез: срав кайа, нимн т.ваймав йевве вумайш вурвас килиеср х й сев е хйсем влере .

ылхпа пслв ыв, са кёрсен, пурйва мвшв пурвмалла, йевле вурвмалла, тесе, ы в- ва Тур сл, иркл пултарв, вл Туррв цвлхве влмелле, тесе ш ухш ла пуласав, вара вл пурвй мвшв нмавввве плег те, Тур йеввелле QaBapaaat,— ы лха крсе пурвв пурва тасат, тесе Турра йлнат; лён вилид'денех йалан шуйттан тума хушакан усал ёсен е хир nbipaf, всене птерме тршаТ. ыв Тур тивле^ пулшнипе ылхл пурна прахса лайх пурнматытнсав, унн с-ш ухш те улшна!': х а л и ^ е н мнкмлл, хйне пит асла хурса тн сё, — Х ристос Тур сне пхнса тракая пула!', мнле пурнмаллине, Туррн -днлхне нлама пулат, вара ын тин хйш н канлх тупат.^ри, Тур йенне аврнитрЧ1 ылхл семпе ан^ах савнса тнскер, Турен па прлеш сен, длхепе каласа ктартма ук савнат, апостол та: Турпа пёрлешекен, Турпа пр сывлш тев (1 Кор., 6, 17) авн пек ынна пулам, йаланах Тур Х й ув патне ы вххине, Х й йуратнине ктартса трат; вара ыннн 'дри канлх T y na f. ыяин апла с те, 'дри те Ту- р йенне аврнсав, йалан Тур, Х й врентнё пек пурнма трш сан, Турш н, ыншн, х й шн мн тума кирлине йалан Тур мнле хушн пек тума трш сан, вара ыннн -дун пур йапалана та Тур мухтавшн тва пула1, т т л шв-дев мн кирливе те Турш н тва пулат, ессе-и й ессе те Тур мухтавёшн се-и й ет (1 Кор. 6, 2 0). апла Тур умн-де мн тума кир­ лине тусан, ыннн 'дун вара савнса тракан пулат, канлх T yn af .

Манн йуратн, тйванмсем! акнта еп сире лас тесе леме килтм, авнпа сире ав канлйха сунатп. Вл Х ристос нан канлх, на В л плт ин^ен илсе килн, ав канлха кресшн В л пирншн асапланса, х р ес

- — ин^е вшш (Евр. 2, 4. 15), епир, — ApxiepeficeM, священниксем, эв канлхш в лекен ынсем (2 Кор. 5, 18), пире ав пыск е туса тма Ту­ ра Х й суйласа хун (Д 4яв. 20, 28; Е ф ес 4, 11) .

Епир сире ав каелх ин^ен каласа паратпр, Святой Сывдш хвацпе Тур умнт}е кл-туса тратпр. Тур хват)пе ав канлха илн ынсем тнт}ере темн трл инкек-мн килсен те, п рахм а на. Тата епир пурсмр та плсе т ракае тепр трл канлх пур: вл ынсем пр^ принпе, йе емйере, йе халх хуш ш ие^е, прпрне шгентермеср, врмаср, килшл, тусл пурнни пула1; Х ристос канлх пултр т есее, !

ав та кирл, ан'дах вл хй тллн кна ынна телейл твайиас?. Тён'дере п р-п р и еп е врмаср, килшл пурнакан ын сахал-и? апах та вёсем х ш телейл мар: йалан т|ун пш рханат, иленсе рет, хй н е хй те йуратмас4, мншн тесен ахал, кна килштерсе пурнасси вл ^уншн сахал, итмест: на хш хш ыр йатл пулас тесе, ынна йурас тесе ан^ах ирксртен кна туса тр а, ^ри йеплине унга плме ук. Тйвансем, ун нек канлх пултр теместп еп сире, Х ристос канлх пултр, тетп. Святой Сывлш хва^не канлх илсе пурнакансем телейл:

всем р инт;е трл хуй х курса нурнн духн ех плт ин^и савна, ^лти А ттемр Х йне йуратакансемшн хатр л ен савна кура пула. ав Х ристос канлхне илер. тесе хыт трш ар, Святой Сывлш Турра кл-твар: Вл Х йн тивле^пе пирн ^рене тасаттр; к ан лха птерекен, пр-пёринпе емйере, халх хуш шин^е килшл пурнма -даракан ылхл ш ухша птертр .

ынсем хушшин^е кавлх пултр тесе, пире усал, хён -х у р ан пултр тесе, Туррн таса Амш, Тивлетлё Х р Mapia йалан пулшса трат;

Вл пире тван аннерен ытла йуратат, пире ласшн тршат. Еп Вл пирншн Тур умн-де хута крсе тнине хы т ненетп, Тур ман алла пан ^мпр халхне лма та Вл пулшё тесе хыт мтлеветп, авнпа та еп кунта хам и т и ^ е н ак Увн свне керн тургаве (иконне) парса йатм, унпа еп птм ^мпр халхне пиллетп. Ку Тур Амш икон умён'де еп хам кл- тусан та, ман урл ы лхсене каарттаракан арам­ еем ненсе кл-тусан та, Тур Амш Х й ы рлхне памаср нихав та хвармав. Кунта та аплах пултр. Амин.
Похожие работы:

«РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ТАНК 1:16 Инструкция по эксплуатации СОДЕРЖАНИЕ Содержание............................ ................................................................ 1 Введение............................»

«ГО С УД АРС ТВ ЕН Н АЯ КОМ ИССИЯ НО ЗАПАСАМ 'ЛОДЕЭНЫК ИСКОПАЕМЫ! при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к подсчету зап асов попутны х полезных ископаемы х и компонентов в р у д а х и других видах м инерального сы рье М а с к и, W...»

«AWK-4121 Руководство по аппаратной части Четвертое издание, октябрь 2010 MOXA Networking Co., Ltd. Тел.: +886-2-2910-1230 Факс: +886-2-2910-1231 www.moxa.com Официальный дистрибьютор в России ООО "Ниеншанц-Автоматика" www.nnz-ipc.ru www.moxa.ru sales@moxa.ru support@moxa.ru AWK-4121: Руководство по ап...»

«Цикл "Лабиринт Ехо" Чужак Волонтеры Вечности Простые волшебные вещи Темная сторона Наваждения Власть несбывшегося Болтливый мертвец Лабиринт Мёнина Цикл "Хроники Ехо" Чуб земли Властелин Морморы Неуловимый Хабба Хэн Ворона на мосту Горе господи...»

«Н А У ЧН Ы Й Чуйков Р.Ю., Юдин Д.А. Обнаружение транспортных средств на изображениях РЕЗУЛЬТАТ загородных шоссе на основе метода Single shot multibox detector / / 50 Научный результат. Информационные технологии. Т.2, № 4,2017 RESEARCH RES ГЛ ГТ ^И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫ...»

«A-31 // V.2017 АРГЕНТИНА ПЛЕНИТ И МАНИТ-Тур "ВОЛШЕБНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК" Буэнос-Айрес-Игуасу-Барилоче-10дней/9ночей ~1~ АРГЕНТИНА ПЛЕНИТ И МАНИТ АВТОРСКИЙ ТУР "ВОЛШЕБНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК" (А-31) 10 дней / 9 ночей Буэнос-Айрес – 4 ночи / водопады Игуасу – 2 ночи / Барилоче 2 ночи / Буэнос-Айрес – 1 ночь ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ: с "Королевой...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КОНЦЕНТРАТЫ МЕДНЫЕ АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА, КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ ГОСТ 27236-87 Издание официальное Цена 3 коп. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ стоимос...»

«УДК 681.324 ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ РАБОТЫ ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩЕГО РЕШЕНИЕ, НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ КОМАНДНОМ ПУНКТЕ Н.А. Королюк, А.И. Тимочко (Харьковский Университет Воздушных Сил) Проводится анализ действий лица, принимающего решение (ЛПР), на автоматизированном командном пункте с целью оценки общего...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.